Yargıtay

Kendini Vekil ile Temsil Ettiren Sanık Lehine Maktu Avukatlık Ücretine Hükmedilmemesinin Düzelterek Onamayı Gerektirdiği / Sanığın İddianamede Belirtilen Suçlarla İlgili Değil Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Verilerek İddianamede Yer Almayan Olayla İlgili Savunmasının Alınmasının Savunma Hakkını Kısıtladığı

10. CEZA DAİRESİ

Esas No: 2017/506

Karar No: 2017/3586

Karar Tarihi: 11.09.2017

Beraat eden ve kendilerini vekil ile temsil ettiren sanıklar lehine maktu avukatlık ücretine hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi yasaya aykırı olduğundan ve hükmedilen gün para cezasının, adli para cezasına dönüştürülmesi sırasında ilgili kanun maddesine aykırı olarak uygulanan Kanun maddesindeki fıkraların gösterilmemesi yerinde olmadığından düzeltilerek onanması; sanığın, iddianamede belirtilen olayla ilgili olarak savunması yerine hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilen ve iddianamede yer almayan diğer olayla ilgili olarak savunması alınıp, mahkûmiyet hükmü kurulmak suretiyle savunma hakkının kısıtlanması ve eksik araştırma ile hüküm kurulması yasaya aykırı bulunarak verilen hükmün bozulması kararıdır.

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :

A) Sanıklar … hakkında “uyuşturucu madde ticareti yapma” suçundan verilen mahkûmiyet hükümlerine yönelik temyiz isteklerinin incelenmesi:

Hükmün sanıklar ve müdafileri tarafından temyiz edilmesinden sonra, sanıkların tutuklu bulundukları ceza infaz kurumundan gönderdikleri, 23.10.2014, 12.11.2014, 15.12.2014, 03.03.2015, 18.04.2016 havale tarihli dilekçelerindeki, “cezamın iç tasdik olarak onanmasını istiyorum, cezamın onaylanmasını istiyorum, cezamın iç tasdik yapılmasını istiyorum, almış olduğum cezamın onaylanmasını istiyorum” şeklindeki beyanları temyiz isteğinden vazgeçme niteliğinde olduğundan, temyizden vazgeçme nedeniyle sanıklar hakkındaki hükümlerin İNCELENMESİNE YER OLMADIĞINA,

B) Sanıklar… hakkında “uyuşturucu madde ticareti yapma” suçundan kurulan beraat hükümlerine vekalet ücreti yönünden yapılan temyiz itirazlarının incelenmesi:

1136 sayılı Kanun’un 168. ve hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 14. maddesinin 5. fıkrası uyarınca, beraat eden ve kendilerini vekil ile temsil ettiren sanıklar lehine maktu avukatlık ücretine hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

Yasaya aykırı, sanıklar müdafilerinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan hükümlerin CMUK’nın 321. maddesi gereğince BOZULMASINA; ancak; bu aykırılığın yeniden duruşma yapılmaksızın aynı Kanun‘un 322. maddesi gereğince düzeltilmesi mümkün bulunduğundan; hükmün yargılama giderlerine ilişkin fıkrasından sonra gelmek üzere; “Sanıklar … ve …’ın kendilerini aynı vekil ile temsil ettirdikleri anlaşıldığından, hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümlerine göre 3000 TL vekalet ücretinin hazineden alınarak sanıklar … ve …’a verilmesine,”
“Sanık … kendisini vekil ile temsil ettirdikleri anlaşıldığından, hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümlerine göre 3000 TL vekalet ücretinin hazineden alınarak sanık …’a verilmesine,” fıkralarının eklenmesi suretiyle, hükümlerin
DÜZELTİLEREK ONANMASINA,

C) Sanıklar … ve …. hakkında “uyuşturucu madde ticareti yapma” suçundan verilen mahkûmiyet hükümlerinin incelenmesi:

Yargılama sürecindeki işlemlerin yasaya uygun olarak yapıldığı, delillerin gerekçeli kararda gösterilip tartışıldığı, vicdanî kanının dosya içindeki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı, eylemin sanıklar tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, eylemlere uyan suç tipi ile aşağıda belirtilenin dışında yaptırımların doğru biçimde belirlendiği anlaşıldığından; yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;

Hükmedilen gün para cezasının, adli para cezasına dönüştürülmesi sırasında 5271 sayılı CMK’nın 232. maddesinin 6. fıkrasına aykırı olarak uygulanan Kanun maddesindeki fıkraların gösterilmemesi,

Yasaya aykırı, sanıklar müdafilerinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, hükümlerin BOZULMASINA; ancak bu durumun yeniden yargılama yapılmaksızın CMUK’nın 322. maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hüküm fıkrasının gün para cezasının adli para cezasına dönüştürülmesine ilişkin bölümünde yer alan “TCK’nın 52. maddesi” ibaresinin çıkarılarak yerine “TCK’nın 52. maddesinin 1 ve 2. fıkraları” ibaresinin eklenmesi suretiyle, hükümlerin DÜZELTİLEREK ONANMASINA,

D) Sanık … hakkında “uyuşturucu madde ticareti yapma” suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesi:

1- Sanığın, iddianamede belirtilen 09.11.2013 tarihli olayla ilgili olarak savunması yerine hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilen ve iddianamede yer almayan 26.08.2013 tarihli olayla ilgili olarak savunması alınıp, mahkûmiyet hükmü kurulmak suretiyle savunma hakkının kısıtlanması,

2- 09.11.2013 tarihli yakalama, üst arama, el koyma, teslim ve tesellüm tutanağı, iletişim tespit tutanakları sanığa duruşmada okunarak diyeceklerinin sorulması, iletişim tespit tutanaklarını kabul etmediği takdirde görüşmelere ilişkin ses kayıtları dinletilerek kendi sesi olup olmadığının sorulması, sesin kendisine ait olmadığını belirtmesi halinde ise sanıktan alınacak ses örnekleri ile telefon konuşmalarına ilişkin ses kayıtlarının aynı kişiye ait olup olmadığı konusunda Adli Tıp Kurumu Fizik İhtisas Dairesi veya uzman bir kurum ya da kuruluştan rapor alınması, sonucuna göre sanığın hukukî durumunun belirlenmesi gerekirken, eksik araştırma ile hüküm kurulması,

Yasaya aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde olduğundan, diğer yönleri incelenmeksizin hükmün BOZULMASINA, 11.09.2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün