Yargıtay

Kiracının İcra Takibini Haricen Öğrenmesi / Ödeme ve İtiraz Süresi / Usule Uygun Tebligat Olmadan Tahliye İstenemeyeceği

8. HUKUK DAİRESİ

Esas No: 2017/4300

Karar No: 2017/16521

Karar Tarihi: 11.12.2017

Dava, kira alacağından kaynaklanan itirazın kaldırılması ve tahliye istemine ilişkindir.

Davalı borçlu kiracıya usulüne uygun yapılan bir tebligat olmadığından, yedi günlük itiraz ve otuz günlük ödeme süresi de başlamamıştır.

Davalı kiracının icra takibini haricen öğrenip icra dosyasına itirazda bulunması hukuki sonuç doğurmaz.

Bu durumda davalı borçluya usulüne uygun ödeme emri tebliğ edilmediği için, ödeme ve itiraz süreleri işlemeye başlamayacağından, icra mahkemesinden tahliye istenemeyeceği gözetilerek sonucu dairesinde bir karar verilmesi gerekir iken yazılı gerekçe ile karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş olup hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.

Davacı vekili; davalının 03.04.2015 tarihinde aleyhine başlatılan icra takibine itirazda bulunduğunu, itiraz tarihi itibari ile öğrenme ve ödeme emri tebliğinin gerçekleştiğini, takipten sonra borçlu tarafından herhangi bir ödeme yapılmadığını, kira bedeli borçlarını ödemeyen ve itirazda bulunan davalının yaptığı itirazın kaldırılması ile takibin devamını, temerrüt sebebiyle kiralanandan İİK 269 vd. maddeleri gereğince tahliyesini istemiştir. Mahkemece davanın kısmen kabulüne ve davalının kiralanan taşınmazdan tahliyesine karar verilmiş, hüküm davalı vekilince temyiz edilmiştir.

Dava, kira alacağından kaynaklanan itirazın kaldırılması ve tahliye istemine ilişkindir.

Davacı alacaklı, takibe dayanak yaptığı 15 Mart 2011 tarihli ve üç yıl süreli yazılı kira sözleşmesi gereğince 2014 yılı Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 2015 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarına ait ödenmeyen kira bedellerinin tahsili amacı ile 18.03.2015 tarihinde haciz ve tahliye talepli icra takibi başlatmıştır. Borçluya gönderilen örnek 13 ödeme emri, adresin sürekli kapalı olması ve muhattabın ismen tanınmadığı gerekçesi ile iade edilmiştir. İİK.nun 269. maddesi gereği ödeme ve itiraz süresi ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren işlemeye başlar. Davalı borçlu kiracıya usulüne uygun yapılan bir tebligat olmadığından, yedi günlük itiraz ve otuz günlük ödeme süresi de başlamamıştır. Davalı kiracının icra takibini haricen öğrenip icra dosyasına itirazda bulunması hukuki sonuç doğurmaz.Bu durumda davalı borçluya usulüne uygun ödeme emri tebliğ edilmediği için, ödeme ve itiraz süreleri işlemeye başlamayacağından, icra mahkemesinden tahliye istenemeyeceği gözetilereksonucu dairesinde bir karar verilmesi gerekir iken yazılı gerekçe ile karar verilmesi doğru görülmemiştir.

Yukarıda açıklanan nedenler ile temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün İİK’nun 366. ve 6100 Sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesinin yollamasıyla 1086 Sayılı HUMK’nun 428. maddesi uyarınca kararın BOZULMASINA, taraflarca İİK’nun 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve istenmesi halinde peşin harcın temyiz edene iadesine, 11.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün