Danıştay

KPSS Puanına Dayalı Olarak Yerleşilen Kadrolar İçin, 657 sayılı Kanununda Belirtilen Beş Yıl Süreyle Başka Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Naklen Atama Yasağının Uygulanamayacağı

2. Daire

Esas No: 2015/670

Karar No: 2017/7100

Karar Tarihi: 20.11.2017

İsteğin Özeti: 3 Konya 2. İdare Mahkemesi’nce verilen 25/11/2014 günlü, E. 2014/541, K: 2014/1151 sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı Idari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Cevabının Özeti: Temyizi istenen kararın yöntem ve yasaya uygun olduğu, bu
nedenle istemin reddi gerekeceği yolundadır.

Karayolları Genel Müdürlüğü Cevabının Özeti: Temyizi istenen kararın yöntem ve yasaya uygun olduğu, bu
nedenle istemin reddi gerekeceği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi: Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi’nce, işin gereği düşünüldü:

Dava, Devlet Su İşleri Konya 4. Bölge Müdürlüğünde jeoloji mühendisi olarak görev yapan ve KPSS 2013/2 yerleştirme sonucuna göre Karayolları Genel Müdürlüğü emrine jeoloji mühendisi olarak yerleştirilen davacı tarafından, atanmasına muvafakat verilmemesine ilişkin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün 30/12/2013 günlü işlemi ile bu işleme dayalı olarak atamanın gerçekleştirilemediğine ilişkin Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 13/01/2014 günlü, 6966 sayılı
işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

Konya 2. İdare Mahkemesi’nin 25/11/2014 günlü, E:2014/541, K:2014/1151 sayılı kararıyla; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na, 6495 sayılı Kanunun 9. maddesi ile eklenen Geçici 41. maddenin 4. fıkrası uyarınca, bu madde kapsamında memur olarak atananların, 5 yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına naklinin yapılması mümkün olmadığından, muvafakat verilmesi isteminin reddi yolunda tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir.

Davacı, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğunu öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74. maddesinde, “Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 incimaddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya Öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış
hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır.”
hükmüne yer verilmiştir.

İdarelere, personelinin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen geçişleri için muvafakat verme konusunda takdir yetkisi tanınmış ise de, mutlak ve sınırsız olmayan bu yetkinin kullanılması suretiyle gerçekleştirilen işlemlerin kamu yararı ve hizmet gerekleri bakımından yargı denetimine tabi olduğu çekişmesizdir.

Dosyanın incelenmesinden, davacının, 28/01/2013 tarihinde 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli mühendis pozisyonunda Devlet Su İşleri Konya 4. Bölge Müdürlüğü’nde göreve başladığı; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na, 6495 sayılı Kanunun 9. maddesi ile eklenen Geçici 41. madde uyarınca 15/10/2013 tarihinden itibaren kadrolu olarak çalışmaya başladığı; 2013/2 KPSS yerleştirme sonuçlarına göre Karayolları Genel Müdürlüğü’ne
jeoloji mühendisi olarak yerleştirilmekle birlikte görev yaptığı Kurum olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün davacının hizmetine ihtiyaç duyulduğundan bahisle atanmasına muvafakat vermemesi ve bu nedenle de Karayolları Genel Müdürlüğü’ne atanamaması üzerine temyizen incelenmekte olan davayı açtığı anlaşılmaktadır.

Dava konusu uyuşmazlıkta her ne kadar İdare Mahkemesi’nce, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na, 6495 sayılı Kanun’un 9. maddesi ile eklenen Geçici 41. maddenin 4. fıkrasında, sözleşmeli statüde çalışmakta iken bu madde kapsamında memur olarak atananların, beş yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlara naklinin yapılamayacağı ve bu nedenle dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı belirtilmiş ise de; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Geçici 41. maddesi hükmünde geçen “nakil” ibaresinden, memurun başka kurumlarda durumuna uygun bir kadroya sınava tabi tutulmaksızın naklen atanmasının anlaşılması gerekmekte olup, yarışma sınavı sonucuna bağlı olarak belli kadrolara ve yine sınava bağlı kariyer görevlere yapılması gereken nakillerin Geçici 41. maddede geçen “nakil” kavramı içinde değerlendirilemeyeceği, dolayısıyla çalışanların belli bir yarışma sınavı sonucuna göre kurumların muvafakatlarıyla başka kurumlara naklen atanmalarına olanak bulunduğu hususu kuşkusuzdur.

Diğer taraftan, davalı idarelerden Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce davacının hizmetine ihtiyaç duyulduğu ileri sürülmüş ise de, ihtiyaç durumu somut olarak ortaya konulamadığından bu sava itibar edilmemiştir.

Bu durumda, kamu hizmetinin bütünlüğü ve devamlılığı ilkesi gereğince kamu görevlilerinin özel koşullarına göre verimliliklerinin en yüksek olduğu ve hizmetlerinden en yüksek oranda yararlanılacak bir birimde çalıştırılmalarının kamu yararına uygun düşeceği açık olup; bu itibarla, davacının 2013/2 KPSS sonucunda aldığı puana dayalı olarak Karayolları Genel Müdürlüğü’ne jeoloji mühendisi olarak yerleştirildiği dikkate alındığında, dava konusu işlemde
hukuka uyarlık, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle Konya 2. İdare Mahkemesi’nce verilen 25/11/2014 günlü, E:2014/541, K:2014l1151 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun temyize konu kararın verildiği tarih itibarıyla yürürlükte olan haliyle49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca BOZULMASINA, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun’la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme’ye gönderilmesine, tebliğ tarihini izleyen (15) on beş gün içinde Danıştay’da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20/11/2017 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün