Yargıtay

Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Bulundurma / HAGB / 6545 s. Değişiklik / Denetim Süresi

10. CEZA DAİRESİ

Esas No: 2017/1334

Karar No: 2017/5157

Karar Tarihi: 26.10.2017

Adalet Bakanlığı’nın, 22/05/2017 tarihli yazısı ile kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan sanık … hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair Gaziantep 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 29/01/2015 tarihli ve 2014/210 esas, 2015/68 sayılı kararı ile; sanığın denetim süresinde kasten işlediği yeni bir suçtan mahkûmiyetine karar verildiğinden bahisle önceki hükmün açıklanmasına ilişkin aynı Mahkemenin 07/06/2016 tarihli ve 2016/325 esas, 2016/407 sayılı kararının kanun yararına bozulmasına yönelik talebi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 29/05/2017 tarihli ihbar yazısı ekinde dosyanın Dairemize gönderildiği anlaşıldı.

Dosya incelendi. Gereği görüşülüp düşünüldü:

A) Konuyla İlgili Bilgiler:

1- Sanık hakkında 05/04/2014 tarihinde işlediği iddia edilen kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçuna ilişkin olarak Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 14/04/2014 tarihli iddianamesi ile açılan kamu davasının yapılan yargılama sonucunda, Gaziantep 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 29/01/2015 tarihli ve 2014/210 esas, 2015/68 sayılı kararı ile suç tarihinde yürürlükte olup ceza miktarı itibari ile lehe olan 5560 sayılı Kanun ile değişik TCK’nın 191/1 ve 62/1. maddeleri uyarınca 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 28/06/2014 tarihinde yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanun’un 85/2. maddesi ve CMK’nın 231/5. maddelerine göre hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, ayrıca 6545 sayılı Kanun ile değişik TCK’nın 191/3. maddesi uyarınca 1 yıl süre ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına karar verildiği,

2- Daha sonra sanığın 18/06/2015 tarihinde işlediği iddia edilen kasten yaralama suçundan dolayı mahkûmiyetine ilişkin Gaziantep 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 15/03/2016 tarihli ve 2015/515 esas, 2016/137 sayılı kararının kesinleşmesini müteakip, hükmün açıklanması için mahkemesine ihbarda bulunulması üzerine, Gaziantep 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 07/06/2016 tarihli ve 2016/325 esas, 2016/407 sayılı kararı ile önceki hüküm açıklanarak sanığın 5560 sayılı Kanun ile değişik TCK’nın 191/1 ve 62/1. maddeleri uyarınca 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği ve kararın yasa yolu incelemesinden geçmeksizin kesinleştiği,

3- Kanun yararına bozma yoluna başvurulması üzerine, mahkemece 02/01/2017 tarihli ek karar ile infazın durdurulmasına karar verildiği,

Anlaşılmıştır.

B) Kanun Yararına Bozma Talebi:

Kanun yararına bozma talebi ve ihbar yazısında, “Dosya kapsamına göre, suç tarihinden sonra, 28/06/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6545 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 68. maddesi ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191. maddesi yeniden düzenlendiği, Gaziantep 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 29/01/2015 tarihli kararıyla, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191. maddesinin değişiklikten önceki ve sonraki hali ile birlikte değerlendirilerek, sanık hakkında 6545 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten önceki 5237 sayılı Kanun’un 191/1. maddesinin uygulanmasına karar verilmiş ise de,

6545 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten önceki 5237 sayılı Kanun’un 191/1. maddesi uyarınca, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan dolayı yapılacak yargılama sonucunda mahkemelere iki seçenek sunulmuş olup, anılan maddenin 2. fıkrası gereğince hüküm vermeden önce uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi hakkında tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine; kullanmamakla birlikte, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi hakkında denetimli serbestlik tedbirine karar verilebileceği, aynı maddenin 5. fıkrasına göre de, tedavinin ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranan kişi hakkında açılmış olan davanın düşmesine karar verilmesi gerektiği, aksi takdirde davaya devam olunarak hüküm verilmesi gerekeceği, diğer bir durumda ise, mahkemece 6. fıkra uyarınca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişinin, hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı cezaya hükmedildikten sonra da iki ilâ dördüncü fıkralar hükümlerine göre tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine tâbi tutulabileceği ve bu durumda hükmolunan cezanın infazının erteleneceği, 7. fıkra gereğince kişinin mahkûm olduğu cezanın, tedavinin ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranması halinde infaz edilmiş sayılacağı, aksi takdirde derhal infaz edilmesi gerekeceği cihetle, mahkemenin bu hususları tartışarak sanığın hukuki durumunu tayin ve takdir etmesi gerektiği gözetilmeden, olayda uygulama yeri bulunmayan 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231/5. maddesi gereğince 5 yıl süre ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesinde ve sonrasında da denetim süresinde suç işlediğinden bahisle önceki hükmün açıklanmasında isabet görülmemiştir.” denilerek, Gaziantep 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 29/01/2015 tarihli ve 2014/210 esas, 2015/68 sayılı kararı ile; aynı Mahkemenin 07/06/2016 tarih ve 2016/325 esas, 2016/407 sayılı kararının bozulması istenmiştir.

C) Konunun Değerlendirilmesi:

1- Gaziantep 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 29/01/2015 tarih ve 2014/210 esas, 2015/68 sayılı hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına yönelik kanun yararına bozma talebinin incelenmesi:

Sanık hakkında 05/04/2014 tarihinde işlediği iddia edilen kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçuna ilişkin olarak Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 14/04/2014 tarihli iddianamesi ile açılan kamu davasının yapılan yargılama sonucunda, 29/01/2015 tarihli kararla 5560 sayılı Kanun ile değişik TCK’nın 191/1 ve 62/1. maddeleri uyarınca 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 28/06/2014 tarihinde yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanun’un 85/2. maddesi ve CMK’nın 231/5. maddelerine göre hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir.

6545 sayılı Kanun’la 5320 sayılı Kanun’a eklenen geçici 7. maddenin 2. fıkrasında “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Türk Ceza Kanununun 191 inci maddesinde tanımlanan suç nedeniyle yürütülen kovuşturmalarda, hakkında daha önce denetimli serbestlik veya tedavi tedbiri uygulanmayan kişilerle ilgili olarak 191 inci madde hükümleri çerçevesinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilir.” hükmü öngörülmüştür.

Belirtilen hükme göre, 5320 sayılı Kanun’un geçici 7. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, 28.06.2014 itibarıyla TCK’nın 191. maddesinde tanımlanan “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak”suçu nedeniyle yürütülmekte olan kovuşturma aşamasında, hakkında daha önce tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbiri uygulanmamış olan sanık hakkında, suçu sabit görüldüğü takdirde, CMK’nın 231. maddesindeki şartlar aranmaksızın, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi zorunludur. Bu özel düzenlemede yer alan kanunun emredici hükmü nedeniyle sanık hakkında suç tarihi itibari ile TCK’nın 191. maddesinin 6545 sayılı Kanun ile değiştirilmeden önceki haline göre lehe aleyhe kanun değerlendirilmesi yapılarak maddenin eski halinde yer alan tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbirine hükmedilmesi de mümkün değildir.

Açıklanan nedenlerle, 6545 sayılı Kanun’la 5320 sayılı Kanun’a eklenen geçici 7. maddenin 2. fıkrası uyarınca, somut olayda yargılama konusu suç nedeniyle daha önce tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbiri uygulanmayan sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması yasal olarak zorunlu olup, kanun yararına bozma talebi yerinde görülmemiştir.

2- Gaziantep 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 07/06/2016 tarih ve 2016/325 esas, 2016/407 sayılı hükmün açıklanması kararına yönelik kanun yararına bozma talebinin incelenmesi:

Yukarıda açıklandığı üzere, 6545 sayılı Kanun’la 5320 sayılı Kanun’a eklenen geçici 7. maddenin 2. fıkrası uyarınca, 28.06.2014 itibarıyla TCK’nın 191. maddesinde tanımlanan “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçu nedeniyle yürütülmekte olan kovuşturma aşamasında, hakkında daha önce tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbiri uygulanmamış olan sanık hakkında, suçu sabit görüldüğü takdirde, CMK’nın 231. maddesindeki şartlar aranmaksızın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi zorunlu olup, bu düzenlemenin amacı 6545 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önceki dönemde soruşturma aşamasında hakkında TCK’nın 191. maddesinin 2. fıkrası uyarınca kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilmeden ve dolayısı ile denetimli serbestlik ve gerekli görülmesi halinde tedavi tedbiri uygulanmadan dava açılmış olan sanık hakkında soruşturma aşamasında uygulanmamış olan kamu davasının açılmasının ertelenmesi, denetimli serbestlik ve gerekli görülmesi halinde tedavi tedbirinin kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılması yolu ile uygulanmasını sağlamaktır. Bu durumda CMK’nın 231. maddesindeki genel kurallar değil, TCK’nın 191. maddesindeki özel hükümlerin uygulanması gerektiği, buna göre de hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının denetim süresi içinde TCK’nın 191/4. maddesindeki

kuralların geçerli olacağı anlaşıldığından, sanığın ancak kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun davranmamakta ısrar etmesi veya tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması hallerinde hüküm açıklanabilecektir.

Somut olayda ise, sanığın denetim süresi içinde işlediği iddia edilen suç ”kasten yaralama” suçu olup, kanundaki özel düzenlemede yer alan emredici hüküm nedeniyle, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçu haricinde başka bir suçtan mahkûmiyet nedeniyle hükmün açıklanması mümkün değildir. Bu nedenle mahkemece hükmün açıklanmasına yer olmadığına karar verilmesi gerekirken, sanığın denetim süresi içinde işlediği iddia edilen kasten yaralama suçundan mahkûmiyet kararı verildiği gerekçesi ile hükmün açıklanması yasaya aykırı olup, kanun yararına bozma talebi bu değişik gerekçe ile yerindedir.

D) Karar: Açıklanan nedenlere göre;

1- Sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair Gaziantep 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 29/01/2015 tarih ve 2014/210 esas, 2015/68 sayılı kararına yönelik kanun yararına bozma talebinin REDDİNE,

2- Hükmün açıklanmasına ilişkin aynı Gaziantep 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 07/06/2016 tarih ve 2016/325 esas, 2016/407 sayılı kararının 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesinin 3. fıkrası gereğince kanun yararına BOZULMASINA, aynı Kanun’un 309. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendi uyarınca gerekli işlemin yapılması için, dosyanın Adalet Bakanlığı’na iletilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine, 26.10.2017 tarihinde oy birliği ile karar verildi. Adalet Bakanlığı’nın, 22/05/2017 tarihli yazısı ile kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçundan sanık … hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair Gaziantep 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 29/01/2015 tarihli ve 2014/210 esas, 2015/68 sayılı kararı ile; sanığın denetim süresinde kasten işlediği yeni bir suçtan mahkûmiyetine karar verildiğinden bahisle önceki hükmün açıklanmasına ilişkin aynı Mahkemenin 07/06/2016 tarihli ve 2016/325 esas, 2016/407 sayılı kararının kanun yararına bozulmasına yönelik talebi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 29/05/2017 tarihli ihbar yazısı ekinde dosyanın Dairemize gönderildiği anlaşıldı.

Dosya incelendi. Gereği görüşülüp düşünüldü:

A) Konuyla İlgili Bilgiler:

1- Sanık hakkında 05/04/2014 tarihinde işlediği iddia edilen kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçuna ilişkin olarak Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 14/04/2014 tarihli iddianamesi ile açılan kamu davasının yapılan yargılama sonucunda, Gaziantep 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 29/01/2015 tarihli ve 2014/210 esas, 2015/68 sayılı kararı ile suç tarihinde yürürlükte olup ceza miktarı itibari ile lehe olan 5560 sayılı Kanun ile değişik TCK’nın 191/1 ve 62/1. maddeleri uyarınca 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 28/06/2014 tarihinde yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanun’un 85/2. maddesi ve CMK’nın 231/5. maddelerine göre hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, ayrıca 6545 sayılı Kanun ile değişik TCK’nın 191/3. maddesi uyarınca 1 yıl süre ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına karar verildiği,

2- Daha sonra sanığın 18/06/2015 tarihinde işlediği iddia edilen kasten yaralama suçundan dolayı mahkûmiyetine ilişkin Gaziantep 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 15/03/2016 tarihli ve 2015/515 esas, 2016/137 sayılı kararının kesinleşmesini müteakip, hükmün açıklanması için mahkemesine ihbarda bulunulması üzerine, Gaziantep 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 07/06/2016 tarihli ve 2016/325 esas, 2016/407 sayılı kararı ile önceki hüküm açıklanarak sanığın 5560 sayılı Kanun ile değişik TCK’nın 191/1 ve 62/1. maddeleri uyarınca 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği ve kararın yasa yolu incelemesinden geçmeksizin kesinleştiği,

3- Kanun yararına bozma yoluna başvurulması üzerine, mahkemece 02/01/2017 tarihli ek karar ile infazın durdurulmasına karar verildiği,

Anlaşılmıştır.

B) Kanun Yararına Bozma Talebi:

Kanun yararına bozma talebi ve ihbar yazısında, “Dosya kapsamına göre, suç tarihinden sonra, 28/06/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6545 sayılı Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 68. maddesi ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191. maddesi yeniden düzenlendiği, Gaziantep 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 29/01/2015 tarihli kararıyla, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 191. maddesinin değişiklikten önceki ve sonraki hali ile birlikte değerlendirilerek, sanık hakkında 6545 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten önceki 5237 sayılı Kanun’un 191/1. maddesinin uygulanmasına karar verilmiş ise de,

6545 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten önceki 5237 sayılı Kanun’un 191/1. maddesi uyarınca, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan dolayı yapılacak yargılama sonucunda mahkemelere iki seçenek sunulmuş olup, anılan maddenin 2. fıkrası gereğince hüküm vermeden önce uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi hakkında tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine; kullanmamakla birlikte, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi hakkında denetimli serbestlik tedbirine karar verilebileceği, aynı maddenin 5. fıkrasına göre de, tedavinin ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranan kişi hakkında açılmış olan davanın düşmesine karar verilmesi gerektiği, aksi takdirde davaya devam olunarak hüküm verilmesi gerekeceği, diğer bir durumda ise, mahkemece 6. fıkra uyarınca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişinin, hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı cezaya hükmedildikten sonra da iki ilâ dördüncü fıkralar hükümlerine göre tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine tâbi tutulabileceği ve bu durumda hükmolunan cezanın infazının erteleneceği, 7. fıkra gereğince kişinin mahkûm olduğu cezanın, tedavinin ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranması halinde infaz edilmiş sayılacağı, aksi takdirde derhal infaz edilmesi gerekeceği cihetle, mahkemenin bu hususları tartışarak sanığın hukuki durumunu tayin ve takdir etmesi gerektiği gözetilmeden, olayda uygulama yeri bulunmayan 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231/5. maddesi gereğince 5 yıl süre ile hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesinde ve sonrasında da denetim süresinde suç işlediğinden bahisle önceki hükmün açıklanmasında isabet görülmemiştir.” denilerek, Gaziantep 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 29/01/2015 tarihli ve 2014/210 esas, 2015/68 sayılı kararı ile; aynı Mahkemenin 07/06/2016 tarih ve 2016/325 esas, 2016/407 sayılı kararının bozulması istenmiştir.

C) Konunun Değerlendirilmesi:

1- Gaziantep 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 29/01/2015 tarih ve 2014/210 esas, 2015/68 sayılı hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına yönelik kanun yararına bozma talebinin incelenmesi:

Sanık hakkında 05/04/2014 tarihinde işlediği iddia edilen kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçuna ilişkin olarak Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 14/04/2014 tarihli iddianamesi ile açılan kamu davasının yapılan yargılama sonucunda, 29/01/2015 tarihli kararla 5560 sayılı Kanun ile değişik TCK’nın 191/1 ve 62/1. maddeleri uyarınca 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 28/06/2014 tarihinde yürürlüğe giren 6545 sayılı Kanun’un 85/2. maddesi ve CMK’nın 231/5. maddelerine göre hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir.

6545 sayılı Kanun’la 5320 sayılı Kanun’a eklenen geçici 7. maddenin 2. fıkrasında “Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Türk Ceza Kanununun 191 inci maddesinde tanımlanan suç nedeniyle yürütülen kovuşturmalarda, hakkında daha önce denetimli serbestlik veya tedavi tedbiri uygulanmayan kişilerle ilgili olarak 191 inci madde hükümleri çerçevesinde hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilir.” hükmü öngörülmüştür.

Belirtilen hükme göre, 5320 sayılı Kanun’un geçici 7. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, 28.06.2014 itibarıyla TCK’nın 191. maddesinde tanımlanan “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak”suçu nedeniyle yürütülmekte olan kovuşturma aşamasında, hakkında daha önce tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbiri uygulanmamış olan sanık hakkında, suçu sabit görüldüğü takdirde, CMK’nın 231. maddesindeki şartlar aranmaksızın, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi zorunludur. Bu özel düzenlemede yer alan kanunun emredici hükmü nedeniyle sanık hakkında suç tarihi itibari ile TCK’nın 191. maddesinin 6545 sayılı Kanun ile değiştirilmeden önceki haline göre lehe aleyhe kanun değerlendirilmesi yapılarak maddenin eski halinde yer alan tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbirine hükmedilmesi de mümkün değildir.

Açıklanan nedenlerle, 6545 sayılı Kanun’la 5320 sayılı Kanun’a eklenen geçici 7. maddenin 2. fıkrası uyarınca, somut olayda yargılama konusu suç nedeniyle daha önce tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbiri uygulanmayan sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması yasal olarak zorunlu olup, kanun yararına bozma talebi yerinde görülmemiştir.

2- Gaziantep 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 07/06/2016 tarih ve 2016/325 esas, 2016/407 sayılı hükmün açıklanması kararına yönelik kanun yararına bozma talebinin incelenmesi:

Yukarıda açıklandığı üzere, 6545 sayılı Kanun’la 5320 sayılı Kanun’a eklenen geçici 7. maddenin 2. fıkrası uyarınca, 28.06.2014 itibarıyla TCK’nın 191. maddesinde tanımlanan “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak” suçu nedeniyle yürütülmekte olan kovuşturma aşamasında, hakkında daha önce tedavi ve/veya denetimli serbestlik tedbiri uygulanmamış olan sanık hakkında, suçu sabit görüldüğü takdirde, CMK’nın 231. maddesindeki şartlar aranmaksızın hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi zorunlu olup, bu düzenlemenin amacı 6545 sayılı Kanun yürürlüğe girmeden önceki dönemde soruşturma aşamasında hakkında TCK’nın 191. maddesinin 2. fıkrası uyarınca kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verilmeden ve dolayısı ile denetimli serbestlik ve gerekli görülmesi halinde tedavi tedbiri uygulanmadan dava açılmış olan sanık hakkında soruşturma aşamasında uygulanmamış olan kamu davasının açılmasının ertelenmesi, denetimli serbestlik ve gerekli görülmesi halinde tedavi tedbirinin kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakılması yolu ile uygulanmasını sağlamaktır. Bu durumda CMK’nın 231. maddesindeki genel kurallar değil, TCK’nın 191. maddesindeki özel hükümlerin uygulanması gerektiği, buna göre de hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının denetim süresi içinde TCK’nın 191/4. maddesindeki

kuralların geçerli olacağı anlaşıldığından, sanığın ancak kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun davranmamakta ısrar etmesi veya tekrar kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya bulundurması, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması hallerinde hüküm açıklanabilecektir.

Somut olayda ise, sanığın denetim süresi içinde işlediği iddia edilen suç ”kasten yaralama” suçu olup, kanundaki özel düzenlemede yer alan emredici hüküm nedeniyle, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçu haricinde başka bir suçtan mahkûmiyet nedeniyle hükmün açıklanması mümkün değildir. Bu nedenle mahkemece hükmün açıklanmasına yer olmadığına karar verilmesi gerekirken, sanığın denetim süresi içinde işlediği iddia edilen kasten yaralama suçundan mahkûmiyet kararı verildiği gerekçesi ile hükmün açıklanması yasaya aykırı olup, kanun yararına bozma talebi bu değişik gerekçe ile yerindedir.

D) Karar: Açıklanan nedenlere göre;

1- Sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair Gaziantep 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 29/01/2015 tarih ve 2014/210 esas, 2015/68 sayılı kararına yönelik kanun yararına bozma talebinin REDDİNE,

2- Hükmün açıklanmasına ilişkin aynı Gaziantep 25. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 07/06/2016 tarih ve 2016/325 esas, 2016/407 sayılı kararının 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesinin 3. fıkrası gereğince kanun yararına BOZULMASINA, aynı Kanun’un 309. maddesinin 4. fıkrasının (a) bendi uyarınca gerekli işlemin yapılması için, dosyanın Adalet Bakanlığı’na iletilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmesine, 26.10.2017 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün