Yargıtay

Kulüpçe Futbolcuya Verilen Para Cezalarının Noter Kanalıyla Tebliğinin Şart Olmadığı / Bildirim Yapılmasının Gerekliliği

13. HUKUK DAİRESİ

Esas No: 2017/6580

Karar No: 2017/10732

Karar Tarihi: 9.11.2017

Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nın (PFSTT) “Kulüplerin Yükümlülükleri” ara başlıklı 24. maddesinin “d” bendinde vurgulanan “Futbolcularına verdikleri para cezalarına ait kararlarını, nedenleri, tutarları ve noterden onanmış karar örnekleri ile birlikte, karar tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde futbolcuya ve TFF’ye bildirmek zorundadırlar” hükmüne göre, kulüp tarafından verilen para cezalarının noter marifetiyle futbolcuya tebliği şart olmayıp, belirtilen sürede futbolcuya bildirim yapılması gerektiği vurgulanmaktadır. Bu haliyle, kulübün PFSTT’nin 24. maddesinin ‘d’ bendinde belirtilen sorumluluğunun da bu kapsamda ele alınması gerekmektedir. Hal böyle olunca, mahkemece, kulüpçe verilen para cezasının futbolcuya bildirimi hususu yukarıda belirtildiği şekilde irdelenmesi, statüde belirtilen diğer yükümlülüklerde değerlendirilerek sonucu çerçevesinde bir karar verilmesi gerekirken; noter tebligatının yapılmaması nedeniyle para cezasının yerinde olmadığı sonucunu doğuracak şekilde hüküm tesisi, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı, davalı spor kulübü ile aralarında Profosyonel Futbolcu sözleşmesi imzaladıklarını, sözleşme kapsamında 53.000 TL garanti, 75.881 TL maç başı ve 8.155 TL asgari ücret olmak üzere toplam 137.037 TL alacağının doğduğunu ileri sürerek, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak suretiyle 67.666,62 TL nin tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı kulüp vekili, davacının yeterli özveri göstermemesi nedeniyle takımın küme düştüğünü ve davacıya performansı nedeniyle 20.000 TL para cezası verildiğini, bunun davacı alacağından mahsubu gerektiğini beyanla; davanın reddini dilemiştir.

Davanın kabulüne dair verilen karar, Dairenin 06.06.2016 tarih ve 2015/8349 E., 2016/14289 K. sayılı ilamı ile kulüp tarafından uygulanan para cezalarının PFSTT hükümlerine uygun olup olmadığı ve yerindeliği noktasında inceleme ve değerlendirme yapılması gerektiği halde, sportif ceza olduğu gerekçesi ile dikkate alınmamış olması noktasında bozulmuş, bozmaya uyularak yapılan yargılama neticesinde davanın kabulü ile 67.666,62 TL nin tahsiline karar verilmiş, hüküm, davalı kulüp vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1- Dava, taraflar arasında yapılan Profosyonel Futbolcu Transfer Sözleşmesi nedeniyle doğan davacı alacağının tahsili istemine ilişkin olup, davalı savunmasında, davacı futbolcuya uygulanan para cezaların mahsubu gerektiğini savunmuş, mahkemece, bozma sonrası davacı futbolcunun ödenmeyen hakedişi 21.09.2014 tarihli bilirkişi raporu esas alınarak 75.273,28 TL olarak belirlenmiş, para cezasının yerindeliğine ilişkin dosyaya kazandırılan 27.02.2017 tarihli bilirkişi raporundan alıntı yapılıp, davacıya tebliğ edilmeyen para cezasının yerinde olmadığı sonucuna varılmak suretiyle, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Davalı taraf, tebliğ işlemlerinin yerine getirildiğini bildirerek, 20.05.2013 tarihli davalı futbolcuya “ceza tebligatı” açıklamasıyla gönderilen PTT gönderi belgesini ve tebligat aşamalarını içerir sistemden alınan çıktıyı dosyaya iliştirmiştir. Hemen belirtilmelidir ki; Profosyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı’nın (PFSTT) “Kulüplerin Yükümlülükleri” ara başlıklı 24. maddesinin “d” bendinde vurgulanan “Futbolcularına verdikleri para cezalarına ait kararlarını, nedenleri, tutarları ve noterden onanmış karar örnekleri ile birlikte, karar tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde futbolcuya ve TFF’ye bildirmek zorundadırlar” hükmüne göre, kulüp tarafından verilen para cezalarının noter marifetiyle futbolcuya tebliği şart olmayıp, belirtilen sürede futbolcuya bildirim yapılması gerektiği vurgulanmaktadır. Bu haliyle, kulübün PFSTT’nin 24. maddesinin ‘d’ bendinde belirtilen sorumluluğunun da bu kapsamda ele alınması gerekmektedir. Hal böyle olunca, mahkemece, kulüpçe verilen para cezasının futbolcuya bildirimi hususu yukarıda belirtildiği şekilde irdelenmesi, statüde belirtilen diğer yükümlülüklerde değerlendirilerek sonucu çerçevesinde bir karar verilmesi gerekirken; noter tebligatının yapılmaması nedeniyle para cezasının yerinde olmadığı sonucunu doğuracak şekilde hüküm tesisi, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

2- Bozma nedenine göre davalının sair temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine gerek görülmemiştir.

Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle kararın davalı yararına BOZULMASINA, ikinci bentte açıklanan nedenle davalının sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, HUMK’nun 440/1 maddesi uyarınca tebliğden itibaren 15 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 09/11/2017 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün