Yargıtay

Mahkemece Karar Tarihinde Yürürlükte Olan AAÜT Uyarınca Davalı Yararına Hükmedilecek Vekalet Ücreti Reddedilen Miktarı Geçemeyeceğinden Davacı Aleyhine Olacak Şekilde Fazla Vekalet Ücretine Hükmedilmesi Doğru Değildir

4. HUKUK DAİRESİ

Esas No: 2018/2805

Karar No: 2018/5450

Karar Tarihi: 17.09.2018

Davacı Ş. vekili Avukat R. tarafından, davalı K. Üniversitesi Rektörlüğü aleyhine 03/06/2016 gününde verilen dilekçe ile alacak istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın husumet yokluğu nedeniyle reddine dair verilen 13/07/2017 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kanun yararına bozma yoluyla istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

Dava, staj ücreti alacağına ilişkindir. Mahkemece, davanın husumet yokluğu nedeniyle reddine miktar itibariyle kesin olarak karar verilmiştir.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca 05/04/2018 tarihli ve 2018/19745 sayılı yazı ile; karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Ücret Tarifesinin 7/2 ve 13. maddeleri dikkate alınarak davalı lehine 420,22 TL vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken, 1.980,00 TL vekalet ücretine hükmedilmesinin doğru görülmediği belirtilerek, hükmün 6100 sayılı HMK’nın 363/1. maddesi uyarınca kanun yararına bozulması talep edilmiştir.

02/01/2017 tarih ve 29936 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 7. maddesinin 2. fıkrasında; “Davanın dinlenebilmesi için kanunlarda öngörülen ön şartın yerine getirilmemiş olması ve husumet nedeniyle davanın reddine karar verilmesinde, davanın görüldüğü mahkemeye göre tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde yazılı miktarları geçmemek üzere üçüncü kısımda yazılı avukatlık ücretine hükmolunur” hükmü ile aynı Tarifenin 13. maddesinin 2. fıkrasında; “Ancak hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemez”şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Dosya kapsamından; davacı vekilinin UYAP üzerinden sunduğu 12/06/2017 tarihli dilekçesiyle talep sonucunu ıslah ederek 420,22 TL’ye çıkardığı, mahkemece davanın husumet yokluğu nedeniyle reddine ve 1.980,00 TL vekalet ücretinin davacı yandan alınarak davalıya verilmesine karar verildiği anlaşılmaktadır.

Şu halde, mahkemece karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13/2. maddesi uyarınca davalı yararına hükmedilecek vekalet ücreti reddedilen miktarı geçemeyeceğinden, 420,22 TL vekalet ücreti takdir edilmesi gerekirken, davacı. aleyhine olacak şekilde fazla vekalet ücretine hükmedilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Karar bu bakımdan yerinde görülmemiş ve kanun yararına bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma isteminin kabulü ile hükmün 6100 sayılı HMK’nun 363. maddesi gereğince sonuca etkili olmamak üzere KANUN YARARINA BOZULMASINA, kararın bir örneği ile dosyanın gereği yapılmak üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına GÖNDERİLMESİNE 17/09/2018 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün