Yargıtay

Müvekkilinin Çiftlikte Kullandığı Traktörünün Kaza Geçirmesinden Kaynaklı Tazminat Davasına Bakan ve Vekillikten Azledilen Avukatın Avukatlık Ücret Alacağı Davasında Görevli Mahkeme Genel Mahkemelerdir

13. HUKUK DAİRESİ

Esas No: 2018/3526

Karar No: 2018/7812

Karar Tarihi: 5.7.2018

Avukatın azli nedeniyle, vekalet ücretinden kaynaklı uyuşmazlıkta görevli Mahkeme… davacı avukat, çiftçilikte kullanılan kamyonetin geçirdiği kazadan kaynaklı müvekkili için tazminat davasını açmış ve azledilmiştir. Davacı avukat tarafından davalıların mesleki faaliyeti kapsamındaki uyuşmazlık yönünden hukuki yardımda bulunulmuştur. Bu durumda davalılar 6502 sayılı yasada tanımlanan tüketici vasfını taşımadığından taraflar arasındaki ilişkinin 6502 sayılı yasa kapsamı dışında kaldığı anlaşılmaktadır. Taraflar arasındaki uyuşmazlık, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamı dışında kaldığına göre davaya bakma hususunda genel mahkemeler görevlidir

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalılar tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

Davacı, avukat olduğunu, davalılara vekaleten … 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/123 e. sayılı dosyası ile görülen davayı takip ettiğini ve üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirdiğini, davanın sonuçlanma aşamasında davalıların vekalet ücreti ödememek için kendisini azlettiğini, yapılan azlin haksız olduğunu, hak ettiği vekalet ücretinin tahsili amacıyla başlatılan icra takibinin davalıların itirazı üzerine durduğunu ileri sürerek itirazın iptali ile takibin devamına, davalılar aleyhine icra inkar tazminatına hükmedilmesini istemiştir.

Mahkemece, davanın vekalet sözleşmesinden kaynaklanmış olması nedeniyle 6502 sayılı yasa gereğince Tüketici Mahkemeleri’ne görevsizlik kararı verilmiş; hüküm, davalılar tarafından temyiz edilmiştir.

1-6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 3.maddesine göre tüketici; ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi, tüketici işlemi; mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemi ifade eder.

6502 sayılı yasanın 73. maddesi, bu kanunun uygulanması ile ilgili her türlü ihtilafa Tüketici Mahkemelerinde bakılacağını öngörmüştür.

Bir hukuki işlemin sadece 6502 sayılı yasada düzenlenmiş olması tek başına o işlemden kaynaklanan uyuşmazlığın Tüketici Mahkemesinde görülmesini gerektirmez. Bir hukuki işlemin 6502 sayılı yasa kapsamında kaldığının kabul edilmesi için taraflardan birinin tüketici olması gerekir. Eldeki davada davacı avukat, vekalet ücreti alacağının tahsili amacıyla başlatılan takibe vaki itirazın iptalini istemiştir. Vekalet ücreti alacağına konu … 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/123 e. sayılı dosyası incelendiğinde, uyuşmazlığın davalılar tarafından çiftçilikte kullanılan kamyonetin geçirdiği kazadan kaynaklı tazminat talebini ilişkin olduğu anlaşılmakta olup, davacı avukat tarafından davalıların mesleki faaliyeti kapsamındaki uyuşmazlık yönünden hukuki yardımda bulunulmuştur. Bu durumda davalılar 6502 sayılı yasada tanımlanan tüketici vasfını taşımadığından taraflar arasındaki ilişkinin 6502 sayılı yasa kapsamı dışında kaldığı anlaşılmaktadır. Taraflar arasındaki uyuşmazlık, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun kapsamı dışında kaldığına göre davaya bakma hususunda genel mahkemeler görevlidir. O halde, mahkemece işin esasına girilerek sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde Tüketici Mahkemesi’ne görevsizlik kararı verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

2-Bozma nedenine göre davalının sair temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle temyiz olunan hükmün BOZULMASINA, (2) nolu bentte açıklanan nedenle davalının sair temyiz itirazlarının incelenmesine yer olmadığına, peşin alınan 29,20 TL harcın istek halinde davalılara iadesine, HUMK’nun 440/III-1 maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 05/07/2018 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün