Yargıtay

Nafaka Nedeniyle Maaşa Konulan Haczin Durdurulması / Borçlunun Maaşından Yapılan Kesintinin, Nafaka İlamının Yargıtayca Bozulması Sonrası, Yeni Verilecek Kararın İbrazına Kadar Durdurulması Gerekir

8. HUKUK DAİRESİ

Esas No: 2015/15192

Karar No: 2017/17169

Karar Tarihi: 20.12.2017

Dava, maaşından yapılan nafaka kesintisinin iadesi, takibin durdurulması ve iptali istemlidir.

Takip dayanağı ilam, Yargıtay’ca bozulmuş olup, bu durumda takip İİK madde 40/1’e göre olduğu yerde duracağından hacizlerin kaldırılmasına karar verilemez ise de; borçlunun haciz konulan maaşından yapılan kesintinin durdurulmasına karar verilmesi gerekir.

Mahkemece, borçlunun maaşından yapılan kesintinin, bozma ilamının icra dosyasına ibraz tarihi ile bozmadan sonra verilen kararın ibrazına kadar durdurulmasına karar verilmesi gerekirken şikayetin tümden reddi isabetsizdir.

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş olup hükmün davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Borçlu, takibe konu nafaka alacağına dair kararın, Yargıtay’ca bozulduğunu, yeniden yapılacak yargılama sonucunda nafaka miktarı ve işlemeye başlayacağı tarih yeniden belirleneceğinden, alacak miktarının değişeceğini, bu sebeple bu aşamada maaşından kesinti yapılmasının mağduriyetine neden olacağını belirterek, haksız ve nesnetsiz olarak maaşından yapılan kesintinin iadesine, takibin durdurulmasına ve iptaline karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, şikayetin reddine karar verilmiş, hüküm borçlu vekili tarafından temyiz edilmiştir.

İİK’nun 40. maddesinin 1. ve 2. fıkrası “Bir ilamın bölge adliye mahkemesince kaldırılması veya temyizen bozulması icra muamelelerini olduğu yerde durdurur. Bir ilam hükmü icra edildikten sonra bölge adliye mahkemesince kaldırılır veya yeniden esas hakkında karar verilir ya da Yargıtayca bozulup da aleyhine icra takibi yapılmış olan kimsenin hiç veya o kadar borcu olmadığı kesin bir ilâmla tahakkuk ederse, ayrıca hükme hacet kalmaksızın icra tamamen veya kısmen eski haline iade olunur.” hükmünü içermektedir.

Somut olayda takip dayanağı Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2012/201 Esas, 2013/141 Karar sayılı ilamı, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 07.05.2014 tarih 2014/504 Esas, 2014/7035 Karar sayılı ilamı ile bozulmuştur. Bu durumda takip, İİK madde 40/1’e göre olduğu yerde duracağından hacizlerin kaldırılmasına karar verilemez ise de; borçlunun haciz konulan maaşından yapılan kesintinin durdurulmasına karar verilmesi gerekir. Bu halde, Mahkemece, önüne getirilen uyuşmazlıkta borçlunun maaşından yapılan kesintinin, bozma ilamının icra dosyasına ibraz tarihi ile bozmadan sonra verilen kararın ibrazına kadar durdurulmasına karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile şikayetin tümden reddi doğru değildir.

Yukarıda açıklanan sebeplerle borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle mahkeme kararının yukarda yazılı sebeplerle İİK’nun 366 ve 6100 Sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 Sayılı HUMK’nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca İİK’nun 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, peşin harcın istenmesi halinde temyiz edene iadesine, 20.12.2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün