11. Hukuk DairesiYargıtay

Ömür Boyu Protez Kullanması Gereken Davacının Protez Bedellerinin Ödenmesi Gerektiği / Avans Temerrüt Faizi

E. 2017/4109, K. 2019/1032 nolu 11.2.2019 tarihli 11. Hukuk Dairesi kararı.

1) Dava, yolcu taşıma sözleşme ilişkisinden kaynaklandığından TBK 146 maddeleri uyarınca zaman aşımı süresinin 10 yıl olduğu,

2) TTK 4, 5,16.m. gereği ticari dava olduğundan avans temerrüt faizi yürütüleceği,

3) ömür boyu protez kullanması gereken davacının, her 3 yılda bir protezinin değiştirilmesi gerektiğinden , protez bedellerinin ödenmesi gerektiği, ilk protezin takıldığı tarihten itibaren değişen oranlarda işleyecek avans faizi ile birlikte tahsiline karar verileceği

Taraflar arasında görülen davada … 16. Asliye Ticaret Mahkemesince verilen …/…/2016 tarih ve 2014/851 E – 2016/858 K. sayılı kararın taraf vekilleri tarafından istinaf edilmesi üzerine, istinaf isteminin esastan reddine dair … Bölge Adliye Mahkemesi …. Hukuk Dairesi’nce verilen …/07/2017 tarih ve 2017/302-2017/412 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

YARGITAY KARARI

Davacılar vekili, müvekkili …’ün, 11/07/2005 tarihinde ikamet ettiği Bayrampaşa merkezden çalıştığı…de bulunan iş yerine gitmek üzere, davalının işlettiği tramvaya Sağmacılar istasyonunda bindiğini, … istasyonuna geldiğinde biraz da ağır hareketlerle metrodan indiğini, müvekkili iner inmez henüz sarı çizgiyi geçmeden metronun kapılarını kapatarak hareket etmesi üzerine metroyla rayların arasına düşerek sol ayağı diz altından koptuğunu, bu kaza sonucu davacı …’ün sürekli iş gücü kaybı (maluliyet) nedeniyle uğranılan maddi zararın tazmini için … …. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2011/264 E. sayılı dosyası ile açılan davada davacının sol bacağının diz altından kesilmesi nedeniyle %36 oranında malul olduğu, davalı işletmeninde %20 oranında kusurlu bulunduğunun belirlendiğini, anılan dosya ile verilen kararın kesinleştiğini, davacı …’ün sol bacağının diz altından kesilmesi nedeniyle ömür boyu protez kullanması zorunlu olduğunu, bu protez gideri nedeniyle uğradığı maddi zarardan olayda kusuru bulunan davalı işletmenin sorumlu olduğunu, bir bacağının diz altından kesilmesinin davacı ve birlikte yaşadığı anne ve babasına tarifi ve telafisi imkansız acı ve elem vermiş olup halende bu acı ve elem devam etmekte olduğunu, sürekli çocuklarını bu şekilde görmenin anne ve babasının ruhsal bütünlüğünü bozmaya devam ettiğini ileri sürerek davacı için protez gideri nedeniyle uğradığı maddi zararlara karşılık şimdilik ….000,00 TL maddi tazminatın, malul kalan … için 75.000,00 TL manevi tazminatın, kazalının annesi … için 20.000.00 TL manevi tazminatın, kazalının babası … için 20.000.00 TL manevi tazminatın, 11.07.2005 olay tarihinden itibaren değişen oranlarda işleyecek avans (ticari temerrüt) faizini talep etmiş, davacı vekilince protez bedeline ilişkin talep …/…/2014 tarihinde ıslahla 20.000,00 TL’ye çıkarılarak talep edilmiştir.

Davalı vekili, davanın zaman aşımından reddinin gerektiğini, davacının iddia ettiği kazanın 11.07.2005 tarihinde meydana geldiğini, bahse konu kaza sebebiyle Borçlar Kanununda belirtilen zamanaşımının iki yıl olduğunu, davanın yaralama ile sonuçlandığından davanın Asliye Hukuk Mahkemelerinde görüleceğinden görev yönünden itirazlarının olduğunu, davacının yaptığı kaza ile ilgili açılan dava dosyasında makinist lehine karar ile sonuçlandığını, davacı, işbu dava konusu ile aynı konuda … …. Asliye Ticaret Mahkemesi 2011/264 Esas sayılı dosyasında dava nedeniyle müvekkilinin davacıya 146.677,93.TL ödeme yaptığını, davacıya … Sigorta tarafından ….456.TL ödendiğini, bu ödemelerin dikkate alınmadığını, davacının tüm tedavileri yaptırılmış ve hastane gideri olarak ödemede bulunulduğunu, haksız zenginleşmeyi ve mükerrer ödemeyi önlemek için yapılan ödemelerin göz önünde bulundurulması zarureti olduğunu, davacıya, … tarafından malul – sürekli iş göremezlik aylığı bağlanması gerektiğini, bunun için SGK’ye davacının başvurması gerektiğini savunarak, davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece, tüm dosya kapsamına göre; dava, yolcu taşıma sözleşmelerinden kaynaklanan ölüm veya cismani zararlara ilişkin davalarda ….’nın 767/5. Maddesi (6012 sayılı …’nın 855. maddesi) hükmü uyarınca aynı maddedeki zaman aşımı süresi uygulanmayacağından, bu davalar BK.’nın 125. Maddesi (6098 sayılı Kanununun 146. maddesi) gereğince on yıllık zaman aşımı süresine tabi olması nedeniyle davanın zaman aşımına uğramadığı, uyuşmazlık taşıma hukukunu ilgilendirdiğinden, …’nın 4. maddesinin 1.bendi uyarınca davanın …’nın 4. maddesine göre ticari dava niteliğini taşıdığını, olayın meydana geldiği yer Bayrampaşa ilçesine bağlı olduğundan ve olayın meydana geldiği yer mahkemesi de yetkili olduğundan mahkemenin iş bu davaya bakmaya yetkili olduğu, olaya ilişkin kesinleşen … …. ATM’nin 2011/264 Esas ve 2012/67 Karar sayılı dosyasında; davalı şirketin …. derecede kusurlu olup, davalının kusurunun %20 olduğu, 11.07.2005 tarihinde meydana gelen kaza neticesinde Davacı …’in sol bacağının diz altından kopması ve ……..2005 gününden başlayarak üç yılda bir yenisi ile değiştirilmek zorunda kalacak olan protez kullanma zorunluluğu nedeni ile; gerçekleşen kazada davacı …’in %80, davalının ise %20 kusurlu olduğu, davacı …’e 11…..2005 tarihinde kalıcı protez takılmasının tıbben mümkün olabileceği, uygulanacak protezin üç yılda bir değiştirilmesi gerektiği ve protezin ömür boyu kullanılması gerektiği, davacının bu zararın 31.497,77 TL lik kısmından sorumlu olduğu, …/…/2014 tarihli dilekçesi ile protez bedeline ilişkin dava değerini ıslah ile 20.000,00 TL ye yükselttiği, davacının 11/07/2005 tarihinde geçirdiği kaza neticesinde … yaşında iken sol ayağının diz altından kopması sonucunda ömür boyu protez kullanmasının gerekmesi ve olayın oluş şekli, tarafların olayın oluşumundaki kusur oranları, meydana gelen zarar, olay tarihi ve tarafların konumu nazara alınarak davacılar yararına bir miktar tazminata hükmetmek gerektiği gerekçesiyle davacı tarafın protez bedeli talebine ilişkin 20.000,00 TL tazminatın 11/…/2005 tarihi olan ilk protezin takıldığı tarihten itibaren davanın ticari dava niteliği taşıması nedeniyle değişen oranlarda işleyecek avans faizi ile birlikte davalı taraftan tahsiliyle davacıya verilmesine, davacı … yararına ….000,00 TL, davacı … yararına 4.000,00 TL, davacı … yararına 4.000,00 TL manevi tazminatın, olay tarihi olan 11/07/2005 tarihinden itibaren değişen oranlarda işleyecek avans faizi ile birlikte davalı taraftan alınarak davacı tarafa verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine, karar verilmiştir.

Mahkeme kararına karşı, taraf vekilleri tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.

… Bölge Adliye Mahkemesi …. Hukuk Dairesince, dosya üzerinden yapılan istinaf incelemesinde; tarafların sosyal ekonomik durumları, kazada kusur durumları, somut olayın ceryan tarzı dikkate alınarak oluşturulan mahkemenin gerekçesi ve takdirine göre yasa ve usule aykırılık bulunmadığı, emsal Yargıtay kararları da dikkate alındığında, yolcu taşıma sözleşme ilişkisinden kaynaklanan somut uyuşmazlıkta eski … 767/5 yeni … 855 maddeleri yollamasıyla eski BK 125 yeni TBK 146 maddeleri uyarınca zaman aşımı süresinin 10 yıl olduğu, kaza tarihi itibariyle gerek dava gerekse ıslah tarihinde zaman aşımı süresi dolmadığı, … 4 ve …/… maddesine göre tarafların tacir olup olmadığına bakılmaksızın bu kanunda düzenlenen hususlardan doğan hukuk davalarının ticari dava olduğu düzenlemesi de gözetildiğinde, davalı vekilinin avans temerrüt faizi yürütülmesinin yasal olduğu, dosyadaki deliller ile bilirkişi rapor içeriğindeki tespitler ışığında kurulan hüküm yönünden oluşturulan gerekçede davalı vekilinin diğer istinaf nedenlerinin karşılandığı da dikkate alındığında, yasa ve usule aykırılık bulunmadığı gibi, kamu düzenine aykırılık da görülmediği gerekçesiyle taraf vekillerinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

Bölge Adliye Mahkemesi kararı, taraf vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.

Yapılan yargılama ve saptanan somut uyuşmazlık bakımından uygulanması gereken hukuk kuralları gözetildiğinde İlk Derece Mahkemesince verilen kararda bir isabetsizlik olmadığının anlaşılmasına göre yapılan istinaf başvurusunun HMK’nın 353/b-1 maddesi uyarınca Bölge Adliye Mahkemesince esastan reddine ilişkin kararın usul ve yasaya uygun olduğu kanısına varıldığından Bölge Adliye Mahkemesi kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ

Yukarda açıklanan nedenlerle, tarafların temyiz istemlerinin reddi ile Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın HMK’nın 370/1. maddesi uyarınca ONANMASINA, HMK’nın 372. maddesi uyarınca işlem yapılmak üzere dava dosyasının Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, aşağıda yazılı bakiye …,00 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davacılardan alınmasına, aşağıda yazılı bakiye ….202,99 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 11/02/2019 tarihinde kesin olarak oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün