Danıştay

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Avukatlık Kanununda Sayılan Mesleğe Kabulde Engel Suçlar Arasında Yer Almakta İse de Kesin Mahkumiyet Şartı Arandığından Davacı Avukat Hakkında Verilen HAGB Kararı Göz Önünde Bulundurulmalı / Avukatlık Kanununun “Disiplin Cezaları” Başlıklı Maddesinde İşten Çıkarma, Meslekten Çıkarılma Sonucunu Doğuran Disiplin Cezası Niteliğinde Olmadığından Temyiz Yolunun Açık Bulunmadığı

8. DAİRE

Esas No: 2018/2835

Karar No: 2018/3772

Karar Tarihi: 28.06.2018

İstemin Özeti: Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi’nin 26/12/2017 gün ve E:2017/1436, K:2017/1577 sayılı kararının, hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek, 2577 sayılı Kanunun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması istemidir.

Danıştay Tetkik Hakimi Düşüncesi: İstemin incelenmeksizin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Dava, avukat olan davacının 1 yıl süreyle işten çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu’nun 12.03.2016 tarih ve E:2016/96 K:2016/216 sayılı ısrar-onama şeklinde vermiş olduğu kararın iptali istemiyle açılmıştır.

Ankara 17. İdare Mahkemesi’nin 07.02.2017 tarih ve E:2016/2816 K:2017/278 sayılı kararıyla davanın reddine karar verilmiş olup, mahkeme kararının istinaf yolu ile incelenmesi üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi’nin 26.12.2017 tarih ve E:2017/1436 K:2017/1577 sayılı kararıyla davacının istinaf başvurusunun reddine temyiz yolu açık olarak karar verilmiştir.

Davacı, bu kararı temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun “İstinaf” başlıklı 45. maddesinde, “1) İdare ve vergi mahkemelerinin kararlarına karşı, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi, mahkemenin bulunduğu yargı çevresindeki bölge idare mahkemesine, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde istinaf yoluna başvurulabilir…

3) Bölge idare mahkemesi, yaptığı inceleme sonunda ilk derece mahkemesi kararını hukuka uygun bulursa istinaf başvurusunun reddine karar verir. Karardaki maddi yanlışlıkların düzeltilmesi mümkün ise gerekli düzeltmeyi yaparak aynı kararı verir…

6) Bölge idare mahkemelerinin 46 ncı maddeye göre temyize açık olmayan kararları kesindir.”hükmüne yer verilmiştir.

Aynı kanunun “Temyiz” başlıklı 46’ncı maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde; Belli bir meslekten, kamu görevinden veya öğrencilik statüsünden çıkarılma sonucunu doğuran işlemlere karşı açılan iptal davaları hakkında verilen kararların Danıştay’da, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde temyiz edilebileceği kurala bağlanmıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden, davacı avukatın “Resmi Belgede Sahtecilik” suçundan sanık olarak yargılandığı davada, …1. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 28.11.2012 tarih, E:2012/174 ve K:2012/308 sayılı kararı ile verilen 10 ay hapis cezasının, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, anılan karar üzerine …Barosu tarafından başlatılan disiplin soruşturması neticesinde …Barosu Disiplin Kurulu Başkanlığı’nın 25.05.2015 tarih ve 2014/D.154 dosya numaralı, 2015/292 karar sayılı kararıyla davacının 1 yıl süre ile işten yasaklanmasına karar verildiği, bu karara davacı tarafından yapılan itiraz üzerine Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu’nun 05.12.2015 tarih ve E:2015/808 K:2015/969 sayılı kararıyla Avukatlık Yasası’nın 34. ve 134. maddeleri ve Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları’nın 3. ve 4. maddelerine atıf yapılarak davacının eylemi sebebiyle tesis edilen 1 yıl süre ile işten çıkarma cezasında hata bulunmadığından davacının yapmış olduğu itirazın reddine karar verilerek …Barosu Disiplin Kurulu kararının onanmasına karar verildiği, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nün 04.02.2016 tarihli Olur’u ile kararın bir daha görüşülmek üzere Türkiye Barolar Birliği’ne geri gönderilmesi üzerine Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu’nun 12.03.2016 tarih E:2016/96, K:2016/216 sayılı önceki kararda ısrar ve onama şeklinde vermiş olduğu kararı üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Buna göre, resmi belgede sahtecilik suçu 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 5/1-a bendinde sayılan mesleğe kabulde engel suçlar arasında yer almakta ise de; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 136. maddesinde belirtilen durumun oluşması için kesin mahkumiyet şartı arandığından, davacı avukat hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı da göz önünde bulundurularak …Barosu Disiplin Kurulu kararıyla Avukatlık Kanunu’nun 135/4. maddesi uyarınca davacının 1 yıl süreyle işten çıkarılmasına karar verilmiş olup, bu kararın Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu kararıyla onanması ve önceki kararda ısrar edilerek kesinleşmesi sonucu açılan davanın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun temyiz kanun yoluna başvurulabilecek davaların tahdidi olarak sayıldığı 46. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde yer alan “belli bir meslekten, kamu görevinden veya öğrencilik statüsünden çıkarılma sonucunu doğuran işlemlere karşı açılan iptal davası” olarak nitelendirilemeyeceği, nitekim 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun “Disiplin cezaları” başlıklı 135. maddesinin 1. fıkrasının (4) numaralı bendinde, işten çıkarma, “avukatın veya avukatlık ortaklığının üç aydan az ve üç yıldan fazla olmamak üzere mesleki faaliyetlerin yasaklanması” olarak tanımlanmış olup, meslekten çıkarılma sonucunu doğuran disiplin cezası niteliğine sahip bulunmayan dava konusu işlem hakkında açılan davanın, 2577 sayılı Kanunun m.46/1-(c) kapsamında yer almadığı anlaşıldığından, temyiz yolu açık bulunmayan dava konusu uyuşmazlık hakkında yapılan temyiz başvurusunun esasını inceleme olanağının bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, temyiz isteminin incelenmeksizin reddine, yargılama giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, kullanılmayan 59,10 TL yürütmenin durdurulması harcının istemi halinde davacıya iadesine, 28/06/2018 tarihinde oy birliğiyle kesin olarak karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün