Yargıtay

“Sanığın Talebi Olmadığından” Şeklindeki Gerekçe ile Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Yer Olmadığına Karar Verilemeyeceği

18. CEZA DAİRESİ

Esas No: 2015/33144

Karar No: 2017/12242

Karar Tarihi: 1.11.2017

Kararda, “sanığın talebi olmadığından” şeklindeki kanuni olmayan gerekçeyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi; müşteki polis memurlarının beyanları arasındaki çelişkilerin giderilmeye çalışılması, giderilemediği takdirde, yöntemince irdelenip hangi anlatıma hangi nedenle üstünlük tanındığı ve sanığın eylemi somut olarak açıklanıp tartışılarak, sonucuna göre sanığın hukuksal durumunun belirlenmesi gerektiği gözetilmeden, eksik kovuşturma ve yetersiz gerekçeyle mahkumiyet hükmü kurulması hukuka aykırıdır.

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

A- …’un temyizi yönünden yapılan incelemede;
Sanığın 7 günlük temyiz süresi geçtikten sonra temyiz dilekçesi verdiği anlaşıldığından 5320 sayılı Kanunun 8/1 ve 1412 sayılı CMUK’nın 310. maddeleri uyarınca sanık …’un tebliğnamedeki isteme uygun olarak, TEMYİZ İSTEĞİNİN REDDİNE,
B-Sanıklar …, …, …’ın temyiz talepleri yönünden yapılan incelemede;
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

1-Sanık … hakkındaki görevi yaptırmamak için direnme suçundan mahkumiyet hükmüne yönelik temyiz incelemesinde;

Sanığa yükletilen görevi yaptırmamak için direnme eylemiyle ulaşılan çözümü haklı kılıcı zorunlu öğelerinin ve bu eylemin sanık tarafından işlendiğinin Kanuna uygun olarak yürütülen duruşma sonucu saptandığı, bütün kanıtlarla aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde ve eksiksiz sergilendiği, özleri değiştirilmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı,
Eylemin doğru olarak nitelendirildiği ve Kanunda öngörülen suç tiplerine uyduğu,
Sanığın, görevi yaptırmamak için direnme eylemini, birden fazla görevliye karşı bir suç işleme kararı kapsamında tek bir fiil ile gerçekleştirmesine karşın, TCK.’nın 43/2. maddesinin uygulanmaması yerinde değilse de, karşı temyiz olmadığından bozma yapılamayacağı,
Anlaşıldığından sanık …’ın ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASINA,

2-Sanık …’ın hakkındaki görevi yaptırmamak için direnme suçundan mahkumiyet hükmüne yönelik temyizine gelince; başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

Ancak;

a) Sanığın, görevi yaptırmamak için direnme eylemini, birden fazla görevliye karşı bir suç işleme kararı kapsamında tek bir fiil ile gerçekleştirmesine karşın, TCK.’nın 43/2. maddesinin uygulanmaması,

b) Adli sicil kaydı bulunmayan sanığın, suçun işlenmesindeki özellikler, suç neden ve saikleri, sanığın kişiliği gözönüne alınarak verilen hapis cezasının ertelenmesine karar verildiği halde, atılı suçtan dolayı (somut) maddi bir zarar oluşmaması ve manevi zararın ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının uygulanmasına engel teşkil etmemesi karşısında, CMK’nın 231/6-b maddesi uyarınca kanaat belirtilmesi gerekirken sanığa CMK. 231. maddesi açıklanıp görüşü sorulmadığı halde “sanığın talebi olmadığından” şeklindeki kanuni olmayan gerekçeyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi,
Kanuna aykırı ve sanık …’ın temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnameye uygun olarak HÜKMÜN BOZULMASINA, yeniden hüküm kurulurken 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’nın 326/son maddesinin gözetilmesine, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine,

3-Sanık …’ın hakkındaki hakaret ve tehdit suçlarından mahkumiyet hükümlerine yönelik temyizine gelince; başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.

a- İddianamede sanığın eyleminin müşteki polis memurlarına “siz teröristsiniz, şerefsizsiniz, siz benim çocukları nasıl içeri alırsınız, sizi yaşatmam” diyerek zincirleme olarak hakaret ve tehdit ettiği şeklinde anlatıldığı, ancak dosya kapsamına göre sanığın eylemini sadece müşteki …’in bu şekilde anlatmış olması, diğer müşteki polis memurlarının sanığın hakaret ve tehdit ettiğine dair bir beyanlarının olmaması karşısında, müşteki polis memurlarının beyanları arasındaki çelişkilerin giderilmeye çalışılması, giderilemediği takdirde, yöntemince irdelenip hangi anlatıma hangi nedenle üstünlük tanındığı ve sanığın eylemi somut olarak açıklanıp tartışılarak, sonucuna göre sanığın hukuksal durumunun belirlenmesi gerektiği gözetilmeden, eksik kovuşturma ve yetersiz gerekçeyle mahkumiyet hükmü kurulması,

b- Adli sicil kaydı bulunmayan sanığın, suçun işlenmesindeki özellikler, suç neden ve saikleri, sanığın kişiliği göz önüne alınarak verilen hapis cezasının ertelenmesine karar verildiği halde, atılı suçtan dolayı (somut) maddi bir zarar oluşmaması ve manevi zararın ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının uygulanmasına engel teşkil etmemesi karşısında, CMK’nın 231/6-b maddesi uyarınca kanaat belirtilmesi gerekirken sanığa CMK. 231. maddesi açıklanıp görüşü sorulmadığı halde “sanığın talebi olmadığından” şeklindeki kanuni olmayan gerekçeyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına karar verilmesi,

Kanuna aykırı ve sanık …’ın temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnameye kısmen uygun olarak HÜKÜMLERİN BOZULMASINA, yeniden hüküm kurulurken 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’nın 326/son maddesinin gözetilmesine, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 01/11/2017 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün