Yargıtay

Sigortacılıkta Tahkimde İtiraz Hakem Heyetince Verilen Kararda Vekalet Ücreti AAÜT m. 13 Gereğince Hesaplanan Vekalet Ücretinin Beşte Biridir

17. Hukuk Dairesi

Esas No: 2016/9857

Karar No: 2019/3532

Karar Tarihi: 26.03.2019

Taraflar arasındaki tahkim davası hakkında Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyetince verilen 25.03.2016 tarih 2016/İHK-591 sayılı kararın, süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacı vekili başvuru dilekçesinde, 23.03.2015 tarihinde davacının eşi Recep Sipahioğlu’nun yolcu olduğu araç ile karşı aracın karıştığı kazada murisin vefat ettiğini, her iki aracın da davalı sigorta şirketine trafik sigortalı olduğunu, desteğin yolcu olup kusurunun bulunmadığını beyanla, davacı için 41.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatının müracaat tarihinden 8 iş günü sonrası olan 11.05.2015 tarihinden itibaren tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı Sigorta şirketi vekili, desteğin içinde bulunduğu araçta hatır için bulunduğundan hatır taşıması indirimi yapılması gerektiğini beyanla talebin reddini savunmuştur.

Uyuşmazlık Hakem Heyeti tarafından, iddia, savunma, yapılan yargılama ve toplanan delillere göre; başvurunun kabulü ile 96.049,00 TL destekten yoksun kalma tazminatının 27.07.2015 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte Güneş Sigorta A.Ş.’den alınarak başvuru sahibine verilmesine karar verilmiş; bu karara karşı davacı vekili ve davalı vekili İtiraz Hakem Heyeti nezdinde itiraz etmiştir.

İtiraz Hakem Heyeti tarafından; davalı vekilinin itirazının reddine, davacı vekilinin itirazının kabulü ile 96.049,00 TL destekten yoksun kalma tazminatının 27.07.2015 tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte Güneş Sigorta A.Ş.’den alınarak başvuru sahibine verilmesine karar verilmiş; hakem kararı, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde, dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davalı vekilinin aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine karar verilmiştir.

2-19.01.2016 tarihli ve 29598 Resmi Gazetede yayımlanarak Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliğin 16. maddesinin 13.fıkrasına “(13) (Ek:RG-19/1/2016-29598) tarafların avukat ile temsil edildiği hallerde, taraflar aleyhine hükmedilecek vekâlet ücreti, her iki taraf için de Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde yer alan asliye mahkemelerinde görülen işler için hesaplanan vekalet ücretinin beşte biridir.” hükmü eklenmiştir. İtiraz hakem heyetince verilen 25.03.2016 tarihli kararda davacı lehine hükmedilecek vekalet ücreti için Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliğin 16.13 maddesinin uygulanması gerektiği göz önüne alınarak AAÜT’nin 13. maddesi gereğince hesaplanan vekalet ücretinin 1/5’i oranında vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken tam nispi vekalet ücretine hükmedilmesi doğru görülmemiş, bozma nedeni ise de, bu yanılgının giderilmesi yargılamanın tekrarını gerektirir nitelikte görülmediğinden hükmün 6100 sayılı HMK’nın geçici 3/II. maddesi delaletiyle 1086 sayılı HMUK’nın 438/7. maddesi uyarınca düzeltilerek onanmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının REDDİNE, (2) nolu bentte açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hüküm fıkrasının 3 numaralı bendinde yer alan “10.433,92 TL” ibaresinin çıkarılarak yerine “2.086,78 TL” ibaresinin eklenmesine ve hükmün bu hali ile DÜZELTİLEREK ONANMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine 26.03.2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün