Yargıtay

Şikayetten Vazgeçmeyi Kabul Edip Etmediği Hususunda Sanıkların Beyanı Saptanmadan Yazılı Şekilde Mahkumiyet Kararı Verilmesi Doğru Değildir

3. CEZA DAİRESİ

Esas No: 2018/5197

Karar No: 2018/12655

Karar Tarihi: 12.09.2018

Kasten yaralama suçundan sanıklar … ve …’nın 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 86/2, 29, 62 ve 52/2. maddeleri gereğince ayrı ayrı 1.500,00 Türk lirası adli para cezaları ile cezalandırılmalarına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231/5. maddesi gereğince hükümlerin açıklanmasının geri bırakılmasına dair Antalya 24. Asliye Ceza Mahkemesinin 22/09/2017 tarihli ve 2016/1505 Esas, 2017/543 sayılı kararına karşı Adalet Bakanlığının 27.06.2018 tarih ve 2018/5679 sayılı yazısıyla kanun yararına bozma isteminde bulunulduğundan bu işe ait dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 05.07.2018 tarih ve 2018/57990 sayılı tebliğnamesi ile Dairemize gönderilmekle incelendi.

Mezkur ihbarnamede;
Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 11/03/2014 tarihli ve 2013/14-102 Esas, 2014/128 sayılı kararında belirtildiği üzere, hükmün açıklanmasının geri bırakılması şartları oluşmadığı halde, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi durumunda, kanun yararına bozma yoluna başvurulabileceği ve bozma kararının aleyhe sonuç doğuracağı nazara alınarak yapılan incelemede,

Dosya kapsamına göre;

Sanıkların üzerlerine atılı bulunan basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde kasten yaralama suçunun soruşturulması ve kavuşturulmasının şikayete bağlı olduğu ve mağdurun 17/02/2017 tarihli ilk celsede vermiş olduğu beyanında sanıklar hakkındaki şikayetinden vazgeçtiğini belirttiği, 5237 sayılı Kanunun 73/6. maddesi gereğince şikayetten vazgeçmeyi kabul edip etmediği hususunda sanıkların beyanı saptanarak, sonucuna göre vazgeçmenin kabul edilmemesi halinde davaya devam edilip, suçun sübutu kabul edilirse düşme, suçun sübutu kabul edilmezse beraat kararı verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde mahkûmiyet kararı verilmesinde, isabet görülmediğinden bahisle, 5271 sayılı CMK’nin 309. maddesi gereğince anılan kararın bozulması lüzumunun ihbar olunduğu anlaşıldı.

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Adalet Bakanlığının kanun yararına bozma isteyen yazısına dayanan tebliğnamede ileri sürülen düşünce yerinde görüldüğünden; Antalya 24. Asliye Ceza Mahkemesinin 22/09/2017 tarihli ve 2016/1505 Esas, 2017/543 sayılı kararının 5271 sayılı CMK’nin 309/4. maddesinin (d) bendi gereğince kanun yararına BOZULMASINA, sanıklar hakkında açılan kamu davasının 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 73/4. maddesi delaletiyle 5271 sayılı CMK’nin 223/8. maddesi gereğince mağdur …’in şikayeti söz konusu olmadığından DÜŞÜRÜLMESİNE, dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 12.09.2018 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün