15. Hukuk DairesiYargıtay

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinde Geç Teslim / Tapu İptali ve Tescil ile Kira Alacağı Talepleri

E. 2020/2086, K. 2021/1296 nolu 31.03.2021 tarihli 15. Hukuk Dairesi kararı.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı olan bölge adliye mahkemesi hukuk dairesince verilen kararın temyizen tetkiki davalı … Müht. Hizm. İnşaat Oto. Tur. Teks. Tic. Ltd. Şti. vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu, gereği konuşulup düşünüldü.

Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesinde Geç Teslim Hakkında Yargıtay Kararı

Dava, harici sözleşme ile yükleniciden bağımsız bölüm satın alan davacı tarafından yüklenici ile birlikte arsa sahibi tapu kayıt malikine karşı açılan tapu iptali ve tescil ile satıcı/yükleniciye karşı kira alacağı taleplerine ilişkindir.

Mahkemece davanın kabulüne dair verilen karar davalılarca istinaf edilmiş, … Bölge Adliye Mahkemesince yapılan istinaf incelemesi sonucunda istinaf isteminin esastan reddine dair verilen karar davalı yüklenici-… Müteahitlik Hizmetleri İnş. Oto. Tur. Teks. Tic. Ltd. Şti. tarafından karar temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve HMK 355. maddedeki kamu düzenine aykırılık halleri re’sen gözetilmek üzere istinaf incelemesinin, istinaf dilekçesinde belirtilen sebeplerle sınırlı olarak yapılacağı kuralına uygun biçimde inceleme yapılıp karar verilmiş ve verilen kararda bir isabetsizlik görülmemiş olmasına göre aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan yerinde olmayan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2- Davacı, davalı yüklenici ile aralarında imzalanan 01.06.2011 tarihli satış vaadi sözleşmesi ile B blok 20 numaralı dairenin anılan sözleşmenin sözleşme şartları başlıklı maddesinin 2. fıkrasına göre sözleşme tarihinden itibaren 18 ay içinde tamamlanarak alıcıya teslim edileceği kararlaştırıldığından, henüz teslim edilmeyen taşınmaz için dava tarihine kadar 42 aylık süre için kira kaybı talebinde bulunmuştur.

Gerçekten satış vaadinde bulunan ve aynı zamanda yüklenici olan davalı … Müteahitlik Hizmetleri İnş. Oto. Tur. Teks. Tic. Ltd. Şti. meydana getirdiği eseri (satışını vaat ettiği bağımsız bölümleri) alıcısına teslim etmek ve bu teslim keyfiyetini de ispat etmek zorundadır. Eser fiilen ortaya çıkarılmış olunsa bile teslim yoksa ifa da yoktur.

Bir tanımlama yapmak gerekirse teslim; tamamlanmış eserin ifa olarak sözleşmenin karşı tarafına sözleşmede kararlaştırılan tarihte ve kararlaştırılan şekilde arz edilmesidir. Teslimin istenebilmesi için de kural olarak teslim tarihinin gelmiş olması gerekir.

Taraflar arasındaki 01/06/2011 tarihli sözleşmede teslimin yapılacağı tarih 01/01/2013 olarak kararlaştırılmıştır. Buradaki vade kesin vade olduğundan, günün gelmesiyle borçlu temerrüde düşeceğinden, davacı alıcı bu tarihten teslimin yapıldığı tarihe kadar kira tazminatı talep edebilir.

Kira tazminatı da genellikle gecikilen her ay için ödenecek o yörede oluşmuş bir miktar paradır. Bu miktar sözleşmede peşinen belirlenebileceği gibi taraflar kira parasının ne olacağının sözleşmelerinde tespit etmemişlerse ki somut olayda sözleşmede kira miktarı belirlenmemiştir. Bu miktarı mahalli rayiçlere göre bilirkişiler belirleyebilir.

Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda sözleşmeye göre teslimi gereken tarih olan 01/01/2013 tarihinden 14/06/2017 tarihine kadar mahalli piyasa rayiçlerine göre saptanan kira bedeli üzerinden hesap yapılmış ise de; dava tarihi sehven 14/06/2017 olarak alınmış olup, doğru dava tarihi 14/06/2016 olmakla birlikte davacı tarafça dava tarihine kadar 42 aylık kira talebinde bulunulmuş olmasına karşın mahkemece 01/01/2013-14/06/2017 tarihleri arasında 54 aylık dönem için hesaplama yapılmıştır.

Oysa, taleple bağlılık ilkesinin düzenlendiği 6100 sayılı HMK’nın 26. maddesine göre hakim tarafların talep sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez.

Bu açıklamalar doğrultusunda talep edilemeyen aylar hakkında karar verilmesi hatalı olmuştur. Bu durumda yapılması gereken hesap; hükme esas bilirkişi raporunda belirlenen kira bedelleri üzerinden;

01/01/2013-31/12/2013 arası aylık 650 TL den 7.800,00 TL

01/01/2014- 31/12/2014 arası aylık 680 TL den 8.160,00 TL

01/01/2015-31/12/2015 arası aylık 745 TL den 8.940,00TL

01/01/2016-14/06/2016 arası aylık 785 TL den (785×6)+(785×14/30)=5.076,00TL olmak üzere

TOPLAM 29.976 TL olup bu miktar üzerinden davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, 6100 Sayılı HMK’nın 26. maddesi hükmüne aykırı olarak talep aşımı suretiyle daha fazla miktara hükmedilmesi doğru olmamış, kararın bozulması uygun bulunmuştur.

SONUÇ

Yukarıda 1. bentte açıklanan nedenlerle davalının diğer temyiz itirazlarının reddine, 2. bent uyarınca kabulü ile hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK 373. madde hükümleri gözetilerek dosyanın ilk derece mahkemesine, karardan bir örneğin ise bölge adliye mahkemesi hukuk dairesine gönderilmesine, 31/03/2021 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün