Danıştay

Usul Hükümlerinin Uygulanmasında Kararı Etkileyebilecek Nitelikte Hata Veya Eksikliklerin Bulunması Sebeplerinden Dolayı İncelenen Kararın Bozulması

İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun “Kararın Bozulması” başlıklı maddesinin fıkrasında; temyiz incelemesi sonucu Danıştayın; a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, b) Hukuka aykırı karar verilmesi, c) Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozacağı kuralına yer verilmiştir. Dosyadaki belgeler ile temyiz dilekçesindeki iddiaların incelenmesinden, temyiz istemine konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu, kararın bozulmasını gerektirecek yasal bir sebebin bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Hükmün onanması gerekmiştir.

İstemin Özeti: Davacının, 22.12.2005 tarihinde Keşan-İpsala kara yolu üzerinde Sarp dere Köyü`nden İpsala istikametine seyrederken hizmete kapalı olan yola girerek aracı ile çukura düşmesiyle meydana gelen kaza sonucu uğradığı öne sürülen 10.000,00-TL maddi ve 15.000,00-TL manevi zararın, kazanın meydana gelmesinde idarenin hizmet kusuru bulunduğu iddia edilerek olay tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte idarece tazmin edilmesine karar verilmesi istemiyle açılan dava sonucunda, Edirne İdare Mahkemesi`nce; Danıştay On beşinci Dairesi`nin 07/04/2016 tarih ve E:2014/295, K:2016/2378 sayılı maddi tazminat yönünden bozma kararına uyularak, davacının 10.000,00 TL maddi tazminat talebinin Adli Tıp Kurumunun 25/03/2008 tarihli raporunda belirtilen davalı idarenin %30 kusur oranına denk gelen 490,35-TL`lik kısmının davalı idareye başvurunun yapıldığı 30/06/2006 tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesi, maddi tazminat isteminin kalan kısmı yönünden ise davanın reddi yolunda verilen kararın, hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Karar veren Danıştay Onbeşinci Dairesi`nce, tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip, dosyadaki belgeler incelenerek gereği görüşüldü:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu`nun “Kararın Bozulması” başlıklı 49. maddesinin 2. fıkrasında; temyiz incelemesi sonucu Danıştayın; a) Görev ve yetki dışında bir işe bakılmış olması, b) Hukuka aykırı karar verilmesi, c) Usul hükümlerinin uygulanmasında kararı etkileyebilecek nitelikte hata veya eksikliklerin bulunması sebeplerinden dolayı incelenen kararı bozacağı kuralına yer verilmiştir.

Dosyadaki belgeler ile temyiz dilekçesindeki iddiaların incelenmesinden, temyiz istemine konu kararın hukuka ve usule uygun olduğu, kararın bozulmasını gerektirecek yasal bir sebebin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin reddine, Edirne İdare Mahkemesi`nin 25/10/2016 tarih ve E:2016/1281, K:2016/1273 sayılı kararının ONANMASINA, dosyanın Mahkemesine gönderilmesine, 2577 sayılı Kanunun 18.06.2014 gün ve 6545 sayılı Kanunla eklenen Geçici 8. maddesinin 1. fıkrası ve 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18.05.2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün