Yargıtay

UYAP Sistem Hatası Nedeniyle Aynı Davanın İkinci Defa Açılması / Disiplin Para Cezası / Kötüniyet

7. HUKUK DAİRESİ

Esas No: 2015/31804

Karar No: 2015/17391

Karar Tarihi: 1.10.2015

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü:

Davacı vekili; UYAP sistemindeki sorun nedeniyle 2015/132 esasına kayıtlı davanın sehven açıldığını belirterek dosyanın işlemden kaldırılmasını istemiştir.

Mahkemece, HMK 115. madde uyarınca aynı içerikte davanın derdest olması gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş ayrıca davacı vekili hakkında 500,00 TL disiplin para cezasına hükmedilmiştir.

Davacı vekili, UYAP isteminden dava açtıktan sonra sistemde hata oluşmakla Adliye veznesinden davayı tekrar açmak zorunda kaldığını ancak daha sonra sistemde benzer şekilde açılmış iki dava kaydı görülmesi üzerine UYAP üzerinden açılan davanın işlemden kaldırılmasını istediğini beyan etmiştir. Mahkemece ‘… internet üzerinden dava açarken bu konuda gerekli bilgi sahibi olmadan dikkat ve özenin gösterilmemesi ve iş yoğunluğuna neden olunması, mahkemenin gereksiz yere meşgul edilmesi, söz konusu hatanın mahkemenin esas, karar sistemi ve düzenini bozma tehlikesi ve ihtimali gibi hususlar …’ gerekçesiyle davacı vekili hakkında HMK 329/2 maddesine göre 500,00 disiplin para cezası uygulanmasına karar verilmiştir. HMK 329 maddesinde kötüniyetle veya haksız dava açılmasının sonuçları düzenlenmiş olup somut olayda davacı vekilinin kötüniyetle hareket ettiğini gösteren delil bulunmadığı gibi UYAP sisteminde aynı içerikte açılmış iki dava kaydının olduğunun anlaşılması üzerine, UYAP sisteminden açılan davanın işlemden kaldırılmasını da bizzat davacı vekili talep etmiştir. Şu halde davanın derdestlik sebebiyle reddine karar verilerek mahkeme esasının kapatılması doğru olmakla birlikte, yasal şartları oluşmadığı halde davacı vekili hakkında disiplin para cezasına hükmedilmesi hatalıdır. Bu eksikliğin giderilmesi yeniden yargılamayı gerektirmediğinden hükmün HMK’nın 370/2. maddesi uyarınca düzeltilerek onanmasına karar verilmiştir.

Temyiz olunan kararda hüküm fıkrasının 3. bendinin tamamen hükümden çıkartılmasına ve hükmün bu düzeltilmiş şekliyle ONANMASINA, davacıdan temyiz harcı peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına, 01.10.2015 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün