Yargıtay

Zamanaşımına Uğramış, Yazılı Delil Başlangıcı Niteliğindeki Çeklere Mesnetle ve Taraflar Arasındaki Temel İlişkiye Dayalı İkame Edilen Davada Alacak Her Türlü Delille İspatlanabilir

13. HUKUK DAİRESİ

Esas No: 2012/13178

Karar No: 2012/17487

Karar Tarihi: 5.7.2012

Davada dinlenen tanıkların görgüye değil duyuma dayalı bilgileri olmakla, tanık beyanları, alacağın varlığını kanıtlamaya yeterli değilse de; davacı, delil listesinde “her türlü yasal kanıt” demek suretiyle yemin deliline de dayandığından davacıya, bedele ilişkin yemin teklif hakkı hatırlatılarak sonuca uygun karar verilmesi gerekir.

“Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı, davalının borcuna karşılık 17.03.2004 tarihli 21.450,00 TL bedelli ve 21.03.2003 tarihli 4.000,00 TL bedelli hamile yazılı çekler verdiğini, süresinde bankaya ibraz ettiğini, ancak ödeme yapılmadığını, karşılıksız işlemi de yaptırmadığını, dostluğuna güvenerek beklediğini, halen ödeme yapılmadığını, davalı yapılan icra takibine itiraz ettiğini, takibin devamına ve davanın kabulüne karar verilmesini, istemiştir.

Davalı davanın zamanaşımından reddi gerektiğini, sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre çeklerin bankaya ibrazı için gereken 10 günden sonra 1 yıl içerisinde dava açılması gerektiğini, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, dava konusu çeklerin 6 aylık yasal süreden sonra ibrazı nedeniyle zamanaşımına uğradığı, davacının temel borç ilişkisi iddiasına karşın davalının aşamalarda imzaya itirazının olmadığı, buna göre dava konusu çeklerin yazı delil başlangıcı niteliğinde olup alacağın her türlü delille ispatlanabileceği, davacı tarafça gösterilen ve yemin beyanları alınan tanıkların beyanlarına göre davanın kabulüne karar verilmiş; karar davalı tarafından temyiz edilmiştir.

Mahkemenin de kabulünde olduğu üzere davalıdan borcuna karşılık alınan çekler zamanında ibraz edilmediğinden kambiyo vasfını yitirmiş ise de bunlara yazılı delil başlangıcı olarak dayanılabilir. Taraflar arasında temel ilişki nedeniyle alacak her türlü delille ispatlanabilir. Mahkemece, dinlenen tanıkların görgüye dayalı bilgileri yoktur. Tamamı duyuma dayalı bilgilerdir ve davacının alacağının varlığını kanıtlamaya yeterli değildir. Bu durumda davanın reddi gerekir. Ne var ki, davacının delil listesinde her türlü yasal kanıt demek suretiyle yemin deliline de dayandığı anlaşılmaktadır. Bu durumda davacının bu bedele ilişkin davalıya yemin teklif hakkı hatırlatılarak sonuca uygun karar verilmesi gerekirken aksi düşüncelerle yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozma gerektirir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenle kararın davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 05.07.2012 gününde oy birliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün