Yargıtay

Zincirleme Biçimde Kaçakçılık Suçu / Alt Sınırdan Hapis Cezasına Hükmolunduğu Halde Adli Para Cezasında Ayrıca Bir Gerekçe Gösterilmeden Teşdit Uygulanması

7. Ceza Dairesi

Esas No: 2018/430

Karar No: 2018/759

Karar Tarihi: 25.01.2018

Sanığın eyleminin zincirleme biçimde kaçakçılık suçunu oluşturup oluşturmadığının takdir ve değerlendirilmesi, sanık hakkında alt sınırdan hapis cezasına hükmolunduğu halde adli para cezasında ayrıca bir gerekçe gösterilmeden teşdit uygulanması, denetim süresini iyi halli olarak geçirdiği takdirde ertelenmiş bulunan hapis cezasının infaz edilmiş sayılacağına karar verilmesi gerektiğinin gözetilmeden yazılı şekilde hüküm tesisi.

Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü; Temyiz incelemesine konu bu dosyaya ilişkin suç tarihinin 04.01.2013, iddianame düzenleme tarihinin 31.03.2013 olduğu, Dairemizce aynı gün incelenen 2018/430 Esas sayılı dosyada: … Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2013/97 E. – 2013/210 K. sayılı dosyasında sanığa atılı eylem ile ilgili olarak suç tarihinin 25.02.2013, iddianame düzenleme tarihinin ise 20.03.2013 olduğu anlaşılmakla, sanığın üzerine atılı eylemlerin benzer mahiyette olduğu dikkate alınarak, suç tarihine ve işlenen suçun niteliğine göre sanığın eyleminin TCK.nun 43. maddesi kapsamında zincirleme biçimde kaçakçılık suçunu oluşturup oluşturmadığının takdir ve değerlendirilmesi bakımından dosyaların incelenmesi, gerektiğinde birleştirilmesi ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesinin gerekmesi, kabule göre de; sanık hakkında alt sınırdan hapis cezasına hükmolunduğu halde adli para cezasında ayrıca bir gerekçe gösterilmeden teşdit uygulanması, TCK.nun 51/8. maddesi gereğince sanığın denetim süresini iyi halli olarak geçirdiği takdirde ertelenmiş bulunan hapis cezasının infaz edilmiş sayılacağına karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi, 24.11.2015 günlü 29542 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasa Mahkemesi’nin 08.10.2015 tarih ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı iptal kararı ile 5237 sayılı TCK.nun 53. maddesinin bazı bölümlerinin iptal edilmesi nedeniyle, anılan maddenin yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması, TCK.nun 53. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, mahkum olduğu kısa süreli olmayan hapis cezası ertelenen sanık hakkında anılan maddenin l. fıkrasının (c) bendinde yazılı hak yoksunluğunun, sanığın kendi altsoyu üzerindeki velayet, vesayet veya kayyımlık yetkileri açısından uygulanmasına yer olmadığına, altsoyu dışında kalanlarla ilgili bu hak ve yetkilerden ise cezanın infazı tamamlanıncaya kadar yoksun bırakılmasına karar verilmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde hüküm tesisi, dava konusu kaçak sigaraların müsaderesi ile yetinilmesi gerekirken söz konusu sigaraların tasfiyesine de hükmedilmesi, Yasaya aykırı, o yer Cumhuriyet Savcısı’nın ve sanığın temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görülmüş olduğundan hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 25.01.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün